សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព បានផ្លាស់ប្តូរមកដោយក្តីសង្ឃឹម

ដែលបានពង្រឹងដោយស្ថេរភាព ដើម្បីអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរិ៍ភាព

 • យើងនាំការផ្លាស់ប្តូរ!

  Together we can make change!

 • ការថែទាំកុមារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាជំរើសប្រសើរបំផុត

  Family base care is the best option for children

 • មានគ្រួសារ មានសហគមន៍ កុមារនិងយុវជនមានសុវត្ថិភាព

  Family, community, children and youth are safe

 • មិនមានអ្វីស្រស់ស្អាតជាងការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារនោះទេ

  There is nothing more beautiful than a family

សូមស្វាគមន៍ប្រិយ៍មិត្តនៃអង្គការម្លប់ឫស្សី!

អង្គការម្លប់ឫស្សីជាអង្គការគ្រឹស្តបរិស័ទ ក្នុងស្រុក និងមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ អង្គការម្លប់ឫស្សីយល់ឃើញថា កុមារគ្រប់រូប នឹងចំរើនវ័យ លូតលាស់ធំធាត់បានល្អ ទាំងផ្នែករូបកាយ បញ្ញា ស្មារតី និងបទពិសោធជីវិតនៅពេលដែលគាត់បានទទួលការថែទាំយ៉ាងដិតដល់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់របស់ខ្លួន។សហគមន៍ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ ក្នុងការលើកទឹកចិត្ត គាំទ្រ និងណែនាំដល់ក្រុមគ្រួសារនិមួយៗ ដើម្បីអោយគាត់ចេះថែរក្សាសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាពិសេសកុមារ។ អង្គការម្លប់ឫស្សីមានសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងមុតមាំចំពោះភាពជាដៃគូរសហការរវាង រាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និង សហគមន៍។ យើងជឿជាក់ថា ការគាំទ្រផ្នែកគោលនយោបាយ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អពីសំណាក់ ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា រួមនឹងការគាំទ្រ និងជំនួយបច្ចេកទេសរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា(រាប់បញ្ចូលទាំងអង្គការម្លប់ឫស្សី) និងជួយអោយសហគមន៍មានលទ្ធភាព និង សក្តានុពលគ្រប់គាន់ ដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួន។ Read more!

ពត៌មានថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាសដេញថ្លៃលក់រថយន្ត

អង្គការម្លប់ឫស្សីមានកិត្តិយស ជំរាបជូនដំណឹងដល់ សាធាណ:ជនទាំងអស់ ជាពិសេស អង្គការ​ដៃគូរ ជាតិ អន្តរជាតិ និងសមាគមន៍នានា​ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អោយបានជ្រាបថា អង្គការម្លប់ឫស្សីបាននិងកំពុងប្រកាសដេញថ្លៃ

Read More »

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី កិច្ចការសង្គម ការប្រើប្រាស់គំរូលិខិតបទដ្ឋាន និងគ្រប់គ្រងករណី បាត់ដំបង ២៩-៣០ មិនា ២០១៧

នៅថ្ងៃទី ២៩ រហូតដល់ ៣១ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គការម្លប់ឫស្សីបានសហការជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសប្បទា និងមន្ទីរសង្គមកិច្ច​ខេត្តបាត់ដំបង ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី កិច្ចការសង្គម ការប្រើប្រាស់គំរូលិខិតបទដ្ឋាន និង

Read More »

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអង្គការសុវត្ថិភាពកុមារ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

នៅថ្ងៃទី ១៥ ដល់១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គការម្លប់ឫស្សីបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ច និងមន្ទីរសង្គកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទានៅខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីៈ អង្គការសុវត្ថិភាពកុមារ សម្រាប់ប្រធាន

Read More »

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ/សង្កាត់ ដើម្បី ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសេវាគាំទ្រដល់កុមារកំព្រា និងកុមារងាយរងគ្រោះ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

អង្គការម្លប់ឫស្សីបានសហការជា​មួយក្រុម​ការងា​រ​ថ្នាក់​ជាតិពហុវិស័យស្តីពីកុមារកំព្រា និងកុមារងាយរងគ្រោះ និងមន្ទីរ ស.អ.យខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបចំសិក្ខា​សាលាស្តីពីការ​ពង្រឹងការ​អនុវត្ត កម្ម​វិធីវិ​និ​យោគ ​និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ/​សង្កាត់

Read More »

ដៃគូរសហការ