សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព បានផ្លាស់ប្តូរមកដោយក្តីសង្ឃឹម

ដែលបានពង្រឹងដោយស្ថេរភាព ដើម្បីអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរិ៍ភាព

Home / សេចក្តីប្រកាស

សេចក្តីប្រកាស

សេចក្តីប្រកាសដេញថ្លៃលក់រថយន្ត

អង្គការម្លប់ឫស្សីមានកិត្តិយស ជំរាបជូនដំណឹងដល់ សាធាណ:ជនទាំងអស់ ជាពិសេស អង្គការ​ដៃគូរ ជាតិ អន្តរជាតិ និងសមាគមន៍នានា​ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អោយបានជ្រាបថា អង្គការម្លប់ឫស្សីបាននិងកំពុងប្រកាសដេញថ្លៃ

Read More »