សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព បានផ្លាស់ប្តូរមកដោយក្តីសង្ឃឹម

ដែលបានពង្រឹងដោយស្ថេរភាព ដើម្បីអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរិ៍ភាព

Home / តើយើងមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

តើយើងមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

អង្គការម្លប់ឫស្សីត្រូវបានរៀបចំឡើងជាអង្គភាពដែលមានការចាត់តាំងតាមរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ។