សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព បានផ្លាស់ប្តូរមកដោយក្តីសង្ឃឹម

ដែលបានពង្រឹងដោយស្ថេរភាព ដើម្បីអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរិ៍ភាព

Home / Projects

Projects

Read about our projects

M’lup Russey Organization has formed 4 projects to support all the laws and policies issued by the government. M’lup Russey wants to see all boundary partners that not yet understand or not deeply practice the policies issued by the government that foster care should be first practise to support and protect the children who have no family or are in a vulnerable situation.