សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព បានផ្លាស់ប្តូរមកដោយក្តីសង្ឃឹម

ដែលបានពង្រឹងដោយស្ថេរភាព ដើម្បីអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរិ៍ភាព

Home / Resources

Resources

M’luprussey resource file:

No Resource Description Published Date File Type Size
1 Auditor Report 2014 2015 PDF 1MB
2 Present Authority 30-May 2016 06-June-2016 PPTX 145MB
3 ប្រធានបទសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកក្លឹបយុវជន 13-June-2016 DOCX 15.7KB
4 Youth Sector presentation 2016 13-June-2016 PPTX 14.6MB
5 MRO Brief Description 24-June-2016 DOCX 41.23MB