សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព បានផ្លាស់ប្តូរមកដោយក្តីសង្ឃឹម

ដែលបានពង្រឹងដោយស្ថេរភាព ដើម្បីអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរិ៍ភាព

Home / គម្រោងគាំទ្របច្ចេកទេសសង្គមកិច្ច

គម្រោងគាំទ្របច្ចេកទេសសង្គមកិច្ច

Our objective is to raise awareness for families in community by providing quality emergency foster care to unrelated children, supported by well-trained social workers following base practice. We offer children and youth family-based care in a crisis.